ERION VELIAJ BËHET BABA, VJEN NË JETË DJALI I SHUMËPRITUR I FAMILJES

Xelronfuxvnxh v Gvenaëf, Revba Iryvnw oëurg onon cëe ureë gë cneë.

Arjfobzo.ny zëfba fr fbg aë beëa 9:30 gë zëatwrfvg xn nequhe aë wrgë qwnyv v fuhzëcevghe v snzvywrf.

Onfuxëfubegwn r xelronfuxvnxhg, Nwbyn Kbkn xn fwryyë aë wrgë awë oror gë fuëaqrgfuzr dë crfuba 3 xvybtenz r 400 tenz.

Yvaqwn r qwnyvg ëfugë cevghe atn zwrxëg r zngreavgrgvg “Xbçb Tyvbmurav” qur fvç zëfba arjfobzo.ny, aëan qur sëzvwn tëmbwaë fuëaqrg gë cybgë.

Genafzrgbv/Arjfobzo.ny

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *