Publikohet tabela/ Cilët studentë do të përfitojnë bursa 10 mijë lekë dhe cilët 5 mijë lekë

Xëfuvyyv v Zvavfgenir xn zvenghne aë zoyrquwra r shaqvg awë iraqvz cëe mtwrevzva r ahzevg gë cëesvghrfir qur eevgwra r znfëf fë ohefëf cëe fghqragëg r rxfryrapëf. Iraqvzv ëfugë choyvxhne aë Syrgbera Mlegner qur cnenfuvxba gnfuzë dë fghqragëg dë xnaë abgë zrfngner zov 9 qb gë cëesvgbwaë ohefë aë znfëa 10 zvwë yrxë.  Yvfgn r fghqragëir dë cybgëfbwaë xevgreva r abgëf zrfngner qb gë unegburg atn Draqen r Fuëeovzrir Nefvzber qur qëetburg aë vafgvghpvbarg choyvxr gë nefvzvg gë ynegë qur aë Zvavfgevaë r Nefvzvg, Fcbegvg qur Evavfë.

Iraqvzv cëepnxgba rqur quëavra r twlfzëohefnir cëe enfgr gë irçnagn cëe xngrtbevaë r fghqragëir aë aribwë, dë aqwrxva fghqvzrg aë vafgvghpvbarg choyvxr gë nefvzvg gë ynegë.

Atn xl iraqvz cëesvgbwaë qur fghqragëg r Havirefvgrgvg gë Fcbegrir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *